Niektorí z Vás sa určite stretli s nepríjemným pocitom pri preberaní pošty, v ktorej si našli obálku s pečiatkou súdu a po otvorení zistili, že v tejto obálke sa nenachádza nič potešujúce, práve naopak – súdne rozhodnutie, ktoré Vám ukladá povinnosť buď zaplatiť určitú sumu osobe, ktorá Vás žaluje, alebo podať odpor, a to všetko do 15 dní od doručenia. Takéto súdne rozhodnutie naše zákony označujú pojmom “platobný rozkaz”.

Niektorí z Vás sa možno stretli so situáciou, kedy súd Vám platobný rozkaz doručoval prostredníctvom pošty, ale v danom čase ste sa v mieste Vášho bydliska nezdržiavali a v dobrej viere túto písomnosť prevzali Vaši rodičia, prípadne príbuzní. Neotvorená obálka od súdu ostala zabudnutá na Vašom stole a Vám časom prišlo upovedomenie o začatí exekúcie na základe právoplatného platobného rozkazu, ktorý ste však Vy nikdy neprevzali.

 

Cieľom projektu Tvoj právnik je v ľuďoch prekonať bariéru strachu a ukázať im cestu, ako sa ich problém dá riešiť, ukázať im svetlo na konci tunela.

Určite sa všetci zhodneme, že takéto životné situácie nie sú v žiadnom prípade príjemne, a preto sme pripravili pre Vás pár tipov, aby ste vyššie uvedeným situáciám včas predišli.

  • Elektronické schránky – určite veľa z Vás postrehlo, že súdy a iné orgány verejnej moci prioritne zasielajú svoje rozhodnutia do tzv. elektronický schránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom portálu slovensko.sk. Právnické osoby zo zákona majú povinne aktivované elektronické schránky, avšak v prípade fyzických osôb – spotrebiteľov a fyzických osôb – podnikateľov je aktivácia elektronických schránok dobrovoľná (v tomto prípade sa elektronická schránka aktivujte na základe žiadosti majiteľa elektronickej schránky). Tí z Vás, ktorí máte aktivované elektronické schránky, zvýšte svoju pozornosť a pravidelne si obsah elektronických schránok kontrolujte, a to z nasledovného dôvodu – ak strana v súdnom konaní má aktivovanú elektronickú schránku, súd je povinný doručiť vydaný platobný rozkaz do tejto schránky. Rozhodnutia doručené do elektronickej schránky majú rovnaký právny účinok, akoby boli doručené v listinnej forme prostredníctvom poštového podniku. V prípade doručovania platobného rozkazu platí, že odo dňa uloženia úradnej správy v elektronickej schránke začína plynúť tzv. 15 dňová úložná lehota, počas ktorej sa správa považuje za nedoručenú, čo znamená, že majiteľ schránky má od uloženia úradnej správy 15 dní na jej otvorenie. Vzhľadom na to, že platobný rozkaz predstavuje úradnú správu, ktorá sa doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej úradnej správy formou elektronickej doručenky, pričom až po potvrdení doručenky sa majiteľovi schránky sprístupní znenie úradnej správy. Čo však v prípade, ak adresát správy nepotvrdí jej doručenie v 15 dňovej lehote? Považuje sa platobný rozkaz aj v tomto prípade za doručený (t.j. uplatní sa fikcia doručenia)? S účinnosťou od 01.11.2017 platí novela zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Govrmente (tento zákon upravuje doručovanie úradných správ do elektronických schránok), pričom táto novela zaviedla, že elektronická úradná správa, ak sa doručuje do vlastných rúk, považuje sa za doručenú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
  • Vyššie uvedené v skratke znamená, že ak máte aktivovanú elektronickú schránku a niekto voči Vám podá návrh na vydanie platobného rozkazu, pričom súd na základe návrhu tento platobný rozkaz vydá, súd doručí platobný rozkaz do Vašej elektronickej schránky s tým že, ak v 15 dňovej úložnej lehote nepotvrdíte doručenie elektronickej úradne správy, platobný rozkaz sa bude považovať za doručený aj v tom prípade, ak ste sa o správe nedozvedeli (napr. preto, lebo ste si obsah elektronickej schránky v danom čase nekontrolovali). Ak platobný rozkaz sa považuje za doručený, plynie Vám 15 dňová lehota na podanie odporu, pričom ak v tejto lehote nepodáte vecne odôvodnený odpor, platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť, na základe čoho žalobca bude môcť podať návrh na začatie exekúcie. Pre úplnosť uvádzame, že táto fikcia doručenia sa uplatní len v prípade, ak súd doručuje platobný rozkaz do elektronickej schránky.

Podeľte sa o svoje problémy s našimi odborníkmi.

  • Splnomocnenie na preberanie pošty – v prípade, ak sa pravidelne nezdržiavame v mieste svoje trvalého pobytu, môžeme sa rozhodnúť, že za účelom, aby naši príbuzní mohli prevziať poštu v našom mene,udelíme im splnomocnenie, ktoré pošta vyhotoví na základe našej žiadosti. V minulosti sa stávalo, že žalovaný, ktorému bol doručený vydaný platobný rozkaz, ktorý však prevzala od pracovníka pošty iná osoba, práve na základe vyššie spomenutého splnomocnenia, sa bránil pred súdom tým, že platobný rozkaz mu nebol doručený do vlastných rúk, pričom splnomocnenie udelené na preberanie pošty automaticky nepredstavuje splnomocnenie udelené podľa zákona, ktorý upravuje konanie pred súdom, a preto takéto splnomocnenie neoprávňuje splnomocnenca prevziať súdnu zásielku, ktorá bola určená žalovanému do vlastných rúk. Súdy spravidla takejto argumentácii žalovaného vyhoveli, čo spôsobilo značné predlžovanie a aj skomplikovanie súdneho konania v neprospech žalobcu. 01.07.2016 nadobudol účinnosť nový právny predpis, ktorý upravuje konanie pred súdom (Civilný sporový poriadok), pričom tento predpis výslovne stanovuje, že súdnu zásielku za adresáta je oprávnená písomnosť prijať osoba, ktorá na to bola adresátom písomne splnomocnená alebo poverená. Vzhľadom na toto ustanovenie, ak osoba Vami splnomocnená preberie súdnu zásielku, v ktorej sa bude nachádzať napr. platobný rozkaz, takéto doručenie by sa malo považovať za účinné a Vám nasledujúci deň po doručení začne plynúť 15 dňová lehota na podanie vecne odôvodneného odporu. Vzhľadom na vyššie uvedené si vždy zvážte, či udelíte splnomocnenie na preberanie zásielok aj do vlastných rúk a ak áno komu, pričom aj Vy sami nezabúdajte sa pravidelne informovať, či Vám nebola doručená zásielka. Pamätajte, že ak Vám náhodou bol doručený platobný rozkaz, ale nemáte na obálke poznačené, v ktorý deň táto zásielka prevzatá bola, viete si to aj sami preveriť na stránke Slovenskej pošty v rámci funkcie “Sledovanie zásielok”. Na preverenie stačí, aby ste zadali na stránke Slovenskej pošty podacie číslo zásielky, ktoré nájdete na obálke, v ktorej Vám bol doručený platobný rozkaz. (Samozrejme tento tip platí len pre fyzické osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku).

Na Vaše problémy nie ste sami. Položené otázky zodpovedajú kvalifikovaní odborníci najneskôr do 3 pracovných dní Tím Tvoj právnik

V rámci našej praxe sme sa niekoľkokrát stretli s prípadmi, v ktorých ľudia nechceli prevziať zásielky súdu, a nie vždy postup, ktorý zvolili, bol pre nich najideálnejší. Zastávame názor, že je vždy lepšie sa brániť v súdnom konaní prostriedkami procesnej obrany, ako (niekedy účelovo) neprebrať poštu a brániť sa až prípadne v exekučnom konaní, v ktorom sa nevymáha už “len” pohľadávka veriteľa, ale aj samotné trovy vyčíslené exekútorom. Častokrát samotné riešenie máme na dosah. Nezabúdajme, že od júla 2016 je súdne konanie v rámci civilného procesu upravené novým právnym predpisom, ktorý zavádza viaceré prostriedky, ktorých účelom je zrýchliť súdne konanie, a preto ak Vám príde zásielka zo súdu a Vy zvolíte cestu “Zásielku radšej nepreberiem”, spravidla to nie je cesta, ktorá Vás privedie k úspechu v súdnom konaní. Nepreberanie pošty síce oddiali Váš problém, ale určite ho nevyrieši. Zaujímajte sa o svoje práva a možnosti, takýmto postupom môžete len získať a informácie, ktoré ste získali v rámci jednej životnej situácie, bude môcť zúžitkovať aj v budúcnosti.

tím Tvoj právnik

Nenašli ste v tomto článku odpovede na svoje otázky? Prenechajte Vaše otázky našim spolupracujúcim odborníkom a aktivujte si službu Tvoj právnik.

Neviete ako služba Tvoj právnik funguje? Zavolajte nám na telefónne číslo 02/80 80 80 80 alebo nám napíšte správu na našej stránke na Facebooku Tvoj právnik a naši pracovníci Vám odpovedia na všetky Vaše otázky.

02/80 80 80 80, web: www.tvoj-pravnik.sk, e-mail: info@tvoj-pravnik.sk Nadčasové riešenie pre Váš lepší život