01.03.2017 nadobudla účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zákon č. 7/2005 Z. z. v platnom znení), ktorá zmenila podmienky, za ktorých sa môže fyzická osoba oddlžiť. V prípade oddlženia konkurzom je každá fyzická osoba pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu zastúpená Centrom právnej pomoci, a to až do ustanovenia konkurzného správcu. Zastupovanie Centrom právnej pomoci je vždy pre fyzickú osobu bezplatné. V prípade, ak fyzická osoba má zaújem o oddlženie konkurzom, musí vyplniť potrebné tlačívá ako napr. životopis, zoznam aktuálneho majetku, zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý fyzická osoba vlastnila uplynulé 3 roky, zoznam veriteľov a pod. Každá fyzická osoba si môže tieto tlačivá sama vyplniť a buď osobne alebo poštou doručiť do príslušnej kancelárie Centra právnej pomoci. Zároveň každá fyzická osoba, ktorá má záujem o vyhlásenie konkurzu, má právo objednať sa do kancelárie Centra právnej pomoci, pričom počas tohto stretnutia sú jej poskytnuté základné informácie o konkurze a tak isto pomoc pri vypĺňaní tlačív.

Aj napriek tomu, že služby poskytované Centrom právnej pomoci v rámci oddlženia sú poskytované bezplatne, stretávame sa s prípadmi, v ktorých dlžníci boli oslovení inými osobami, aby si zaplatili službu, ktorá spočíva vo vyplnení tlačív, ktoré následne fyzická osoba odnesie do Centra právnej pomoci. Cena za tieto služby sa pohybuje aj okolo sumy 500 až 1000 EUR . Paradoxom takýchto prípadov je napr. situácia, v ktorej konkurzný správca zistí, že dlžník zaplatil za vyplnenie tlačív a na otázku správcu odkiaľ dlžník tieto peniaze mal, a ak ich mal, prečo aspoň čiastočne neuspokojil svojich veriteľov, dlžník už nevie odpovedať.

Nezabúdajte preto, že Centrum právnej pomoci poskytuje  služby ohľadne oddlženia bezplatne. Nezabúdajte tak isto, že v rámci oddlženia je veľmi dôležitý poctivý zámer dlžníka, pričom až 6 rokov od vyhlásenia konkurzu sa veriteľ dlžníka môže domáhať zrušenia oddlženia práve pre nepoctivý zámer dlžníka.

Kontakt na Centrum právnej pomoci tu.

V prípade, ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, prípadne máte záujem o oddlženie konkurzom, môžete si  pozrieť naše video dostupné tu:

alebo využiť bezplatnú službu Av§cate: https://tvoj-pravnik.sk/av%C2%A7cate/.