Cochemský model

Základné informácie

Povedzme si to na rovinu, ako to vlastne je:

  • Na stránke https://otvorenesudy.sk si môžete overiť koľko pojednávaní eviduje sudca, ktorý rozhoduje Váš prípad – teda úpravu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode/rozchode. Takto môžete zistiť, že sudca eviduje ročne cca okolo 700, možno viac, pojednávaní. Vysoké číslo, všakže? Tak si dajme dole ružové okuliare a zamyslime sa, koľko času bude mať objektívne súd, aby sa venoval Vášmu prípadu? Čím je Váš prípad iný ako 700 ďalších vecí, ktoré sudca v daný rok prejednáva?
  • Buďme k sebe úprimný. Je naivné si myslieť, že súdne rozhodnutie (v otázke úpravy rodičovských práv a povinností) vyrieši všetky problémy. Odpovedzte si na otázku, prečo súd, ktorého nepoznáte Vy a ktorý nepozná Vás a už vôbec nie Vaše dieťa, má rozhodovať o Vás, Vašich právach a povinnostiach a predovšetkým o Vašom dieťati, keď to môžete urobiť sami. Samozrejme, že sú prípady, kedy je súdna pomoc nutná  (napr. v prípade týrania, sexuálneho násilia alebo v iných prípadcoch, ktoré uzavretie dohody medzi rodičmi vylučujú).
  • Možno si na začiatku myslíte, že ste pripravený sa súdiť, ale zvládnete pocit právnej neistoty, frustrácie a neustáleho bojovania 2 až 4 roky, pretože toto obdobie predstavuje štandardnú dlžku konania do vydania právoplatného súdneho rozhodnutia. Z našich skúseností si dovolíme povedať, že na konci súdnych ťahaníc rodičia nepociťujú ani víťažstvo a ani úľavu. Častokrát prehodnocujú, či nebolo lepšie hľadať cestu dohody, než konfrontáciu pred súdom.
  • V prípade, ak úprava rodičovských práv a povinností je stanovená súdnym rozhodnutím (a nejde o prípad, kedy rodičovská dohoda je z objektívnych dôvodov vylúčená), ten kto najviac prehráva, je práve dieťa. V konaniach o úpravu rodičovských práv a povinností nie je nič nezvyčajné, že maloleté dieťa sa musí (a to aj opakovane) dostaviť pred kolízneho opatrovníka, súd (v prípade jeho výsluchu), eventuálne pred súdneho znalca (ak je nariadené znalecké dokazovanie). Cítite sa nervózny pred súdnym pojednávaním? Ako si myslíte, že totožnú situáciu vníma Vaše dieťa, ktoré je o niekoľko rokov mladšie od Vás?

Cochemský model = #nechmádieťa❤ajporozchodesuperrodičov  (nech má dieťa aj po rozchode super rodičov)

 #dohodnúťsaodieťatiniejeprávomrodičaalejehopovinnosťou (dohodnúť sa o dieťati nie je právom rodiča, ale jeho povinnosťou)

#vraciamerozhodovaniedorúkrodičov (vraciame rozhodovanie do rúk rodičov)

Stav slovenského súdnictva v rodinoprávnej agendy je alarmujúci. Súdy sú zahltené rôznymi spormi rodičov. Hlavnými problémami je dĺžka súdneho konania  a nevôľa rodičov sa vzájomne dohodnúť ohľadne svojho dieťaťa. Od septembra 2018 sa začal realizovať na slovenských súdoch pilotný projekt, ktorého cieľom je aplikácia Cochemského modelu, ktorý má dlhodobú históriu, vznikol v Nemecku a úspešne sa začal realizovať aj v Českej republike. Na Slovensku prvým súdom, ktorým začal s realizácou Cochemského modelu, je Okresný súd Prešov.

Cochemský model úspešne vedie rodičov k uzatvoreniu rodičovskej dohody, čím sa významne skracuje dĺžka súdneho konania. Príkladmo uvádzame, že v Českej republike, v konaniach, v ktorých sa aplikuje tento model, dĺžka súdneho konania je priemerne cca od 6 týždňov do 6 mesiacov.


Základné princípy Cochemského modelu

Na to, aby sa aplikoval Cochemský model, nie je potrebná zmena právnej úpravy, nakoľko ide o model, ktorý je založený na vzájomnej spolupráci a ochote prispieť k tomu, aby rodičia prevzali zodpovednosť za to, ako sa ich rodičovské práva a povinnosti upravia. Do Cochemského modelu vstupuje sudca, kolízny opatrovník, mediátor, súdny znalec a prípadne advokát rodiča.

Základné princípy Cochemského modelu sú:

  • Rozhodnutie patrí v prvom rade do rúk rodičov, rovnako ako zodpovednosť za život ich dieťaťa;
  • Rodičia potrebujú rešpekt, dôveru, pomoc a splnomocnenie k opätovnému prevzatiu spoločnej rodičovskej zodpovednosti;
  • Orientácia na perspektívu dieťaťa;
  • Všetky pomáhajúce profesie sú si rovné;
  • Postup pomáhajúcich profesií je zladený, sledujú rovnaký cieľ;
  • V záujme dieťaťa sa koná rýchlo a efektívne, minimalizuje sa administratíva, maximum záležitostí sa vybavuje ústne.

 


Dôležité upozornenie

Cochemský model dáva do popredia najlepší záujem dieťaťa a rodičovskú zodpovednosť. Na tieto princípy nadväzuje základný pilier Cochemského modelu, v zmysle ktorého, ak sa rodičia nedohodnú, súd pri úprave rodičovských práv a povinností bude prihliadať na dôvody neuzavretia dohody a ktorý rodič akou mierou sa snažil prispieť k dohode. 

Vyššie uvedené znamená, že súd pri svojom rozhodovaní vždy zohľadní aj skutočnosť, ako obidvaja rodičia spolupracovali na ceste hľadania dohody o ich dieťa. Uprednostnenie záujmu rodiča nad záujmami dieťaťa (v tomto prípade záujem dieťaťa je mať prístup k obidvom milujúcim a vzájomne sa rešpektujúcim rodičom) môže totiž signalizovať zníženie rodičovských kompetencií. Na tento účel mediátori, ak nedôjde k uzatvoreniu dohody, spíšu záverečnú správu, ktorá bude zaslaná súdu. 


Silu Cochcemského modelu videl už aj Krajský súd v Prešove, ktorý rozhodoval v roku 2015 ako odvolací súd v konaní o úpravu rodičovských práv a povinností k dieťaťu, v ktorom súd prvej inštancie vydal rozhodnutie, ktorým zveril dieťa do osobnej starostlivosti matky a upravil styk dieťaťa s otcom. Otec s takýmto rozhodnutím nesúhlasil, nakoľko žiadal striedavú starostlivosť, a preto sa odvolal. V konaní pred súdom prvej inštancie bol ustanovený aj súdny znalec, ktorý na základe svojich výsledkov striedavú starostlivosť vylúčil kvôli konfliktným vzťahom medzi rodičmi. Keďže v podstatnej časti odvolania otec vytýkal súdu prvej inštancie, že rodičia spolu komunikujú a na podstatných veciach sa dohodnúť vedia, odvolací súd zameral svoju pozornosť na komunikáciu medzi účastníkmi a v zhode so súdom prvej inštancie dospel k záveru, že komunikácia medzi rodičmi naozaj nedosahuje úroveň, ktorú si výkon striedavej osobnej starostlivosti žiada. Kolízny opatrovník za tohto stavu v rodine odporučil rodičom návštevu referátu sociálnych služieb sledujúc najlepší záujem dieťaťa, ktorú však otec odmietol. Na základe tejto skutočnosti odvolací súd skonštatoval, že určitú paralelu súd vidí v predmetnej právnej veci v Cochemskom modeli (Cochemskej praxi), na čo súd uviedol nasledovné (cit.): „Do starostlivosti odbornej poradne prichádzajú rodičia potom, čo sa pri prvom nariadení súdneho jednania zistí, že rodičia nie sú schopní dohody. V tejto rannej fáze rozvodového konania sú veľakrát matka i otec citovo veľmi zranení, riešia otázku vlastnej ďalšej existencie. Sú v zajatí negatívnych emócii a iba niekto nestranný im môže pomôcť usmerniť ich chovanie k sebe navzájom tak, aby boli obaja schopní sústrediť svoj záujem na dieťa, ktoré sa bez vlastného pričinenia ocitlo vo veľmi ťažkej životnej situácii a jej priebeh a trvanie ho môže do budúcna významne ovplyvniť. Pri vyhrotených sporoch by bolo naivné vsadiť na dobrovoľnosť podstúpenia poradenskej starostlivosti zo strany rodičov. V rámci Cochemskej praxi preto existuje účinný nástroj, povedzme taká vyššia autorita, ktorá z titulu svojej moci presadí, že sa rodičia poradenskej starostlivosti podrobiť musia. Teda aspoň v prípadoch, kedy nie sú schopní sa dohodnúť sami. Úspešnosť poradenskej starostlivosti je veľmi vysoká a vo viac než 80% prípadov sa podarí rodičom, práve za pomoci poradne, k dohode dospieť. Je to sudca rodinného práva, kto poradenskú starostlivosť “doporučí”. Rodič, ktorý chce skutočne dieťa do svojej starostlivosti, musí toto doporučenie brať ako záväzné a starostlivosti sa podrobiť. V opačnom prípade na nich bude súd nahliadať ako na rodičov, ktorí nesledujú skutočný záujem dieťaťa a jeho šance na zverenie dieťaťa do starostlivosti (striedavá starostlivosť) sa významne zníži.“

Tým, že otec odmietol sa podrobiť odbornému poradenstvu, podľa názoru súdu povýšil vlastný záujem nad záujem vlastného dieťaťa, v dôsledku čoho súd odvolanie otca zamietol.


Naši mediátori sa venujú problematike rodinnoprávnych sporov, zúčastňujú sa medzinárodných konferencií, na ktorých aj vystupujú s témou týkajúcou sa postavenia mediátora v Cochemskom modeli, a zároveň sa aktívne zapojili do pilotného projektu Cochemského modelu, ktorý sa začal aplikovať do slovenského súdnictva. Našich mediátorov môžete osloviť ako pred, tak aj počas súdneho konania. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu web@tvoj-pravnik.sk.


Sú prípady, ktoré sú naročné, avšak ak rodičia sú naklonení spolupráci, postupnými krokmi dospejete k víťazstvu vo forme obojastranne akceptovanej dohody. Ukončením Vášho súžitia s partnerom končí Váš vzťah, Vaša rodičovská zodpovednosť však pokračuje.

JUDr. Martina Poláčková, mediátorka

JUDr. Ivana Gaľová, mediátorka