Rozchádzate sa so svojim partnerom a neviete sa dohodnúť na rodičovských právach a povinnostiach k Vášmu dieťaťu?

#nechmádieťa❤ajporozchodesuperrodičov


Mediácia, tak ako ju definuje zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii, predstavuje jeden z najúspešnejších spôsobov mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej strany mediátora, ktorý pomáha účastníkom nájsť optimálne riešenie. Podľa zákona mediáciou je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov. Mediácia je predovšetkým procesom, ktorý môžeme charakterizovať ako dobrovoľný proces, v ktorej mediátor vystupuje ako nestranná osoba. Dobrovoľnosť odlišuje mediáciu od iných foriem riešenia konfliktu predpokladajúcich istú formu nátlaku pri účasti na jeho riešení. Dobrovoľnosť, ako jedna z kľúčových podmienok mediácie, sprevádza celý proces od začatia až do podpísania mediačnej dohody.

Výhody mediácie

– finančná nenáročnosť – náklady na mediáciu sú podstatne nižšie ako súdne poplatky (od 30% až do 90% podľa toho, v ktorej fáze je súdny proces);

– ušetrený čas – rýchlosť je druhá veľká výhoda mediácie. Oproti súdnemu konaniu, kde je celý proces zdĺhavý kvôli nedostatočne rýchlemu riešeniu sporov, dlhým prieťahom a množstvu prerokovávaných vecí, kde začiatok procesu môže nastať aj niekoľko mesiacov po podaní návrhu/žaloby na súd, mediácia môže začať prakticky hneď po oslovení mediátora. Celý proces mediácie predstavuje niekoľko sedení, v ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí;

– mlčanlivosť – všetky informácie získané v priebehu mediácie sú pre zúčastnené strany, vrátane mediátora, dôverné;

–  flexibilita – v prípade, ak je problém v komunikácii strán, ale obidve strany sú otvorené mediácii, výhodou je, že mediátor môže komunikovať s každou stranou osobitne, pričom aj takýto postup môže viesť k úspešnej mediačnej dohode;


– cieľ mediácie – ktorým je dosiahnuť dohodu, ktorá vyhovuje obidvom stranám, zatiaľ čo pri súdnom procese sa jedna strana vždy cíti poškodená. Dohodou na základe mediácie získajú obidve strany pocit uspokojenia a priestor na obnovenie narušených vzťahov;

– dobrovoľnosť a ústretovosť.

Strany sa mediácie zúčastňujú dobrovoľne, môžu z nej kedykoľvek odstúpiť, alebo ju prerušiť. Sami preberajú zodpovednosť za to, či nájdu spoločnú dohodu. Pri mediácii strany „nebojujú“ ale sa snažia nájsť kompromis. Tým, že vstúpili do mediačného procesu vzniká nádej, že majú naozajstný záujem spor vyriešiť. Účastníci mediácie majú jedinečnú možnosť nadviazať priamy osobný kontakt, pri ktorom môžu opustiť konfrontačnú pozíciu a zamerať sa na hľadanie obojstranne výhodného riešenia. Takto si môžu zachovať otvorenú možnosť spolupráce do budúcnosti.

 Skúste sa obrátiť na našich mediačných odborníkov s Vašimi problémami. Neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy: web@tvoj-pravnik.sk.


Mediáciu poskytujeme v Trenčíne  na adrese: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, alebo na inom vzájomne dohodnutom vhodnom mieste. Cenník mediačných služieb je dostupný v našich kanceláriách.

JUDr. Martina Poláčková, mediátorka