V rámci tejto služby spolupracujeme s audítorom

JUDr. Otto Markech,

ktorý profesne pôsobí nie len v tejto oblasti, ale aj v oblasti advokácie a konkurzného práva ako konkurzný správca

Tvoj audítor

Potrebujete vykonať audit Vašej účtovnej závierky? Máte záujem o naše audítorske služby? Práve pre Vás je tu služba Tvoj audítor

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu (ďalej aj len „Zákon“) audit je overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.

Audítori môžu podľa Zákona poskytovať aj neaudítorské služby, ktorými sa rozumejú najmä služby v oblasti vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, ekonomického a finančného poradenstva, oceňovania majetku, vypracovania odporúčaní a poskytovania konzultácií na overenie a posúdenie podnikateľského zámeru a ostatné neaudítorské služby, ktoré poskytujú v rozsahu požiadavky účtovnej jednotky.

Naši spolupracujúci audítori vykonávajú audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky a ostatné audítorske služby v súlade so Zákonom a medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naši spolupracujúci audítori vykonávajú ako priebežný, tak aj koncoročný audit. Audítori vyhodnocujú použité účtovné postupy a účtovné metódy, ako aj celkovú prezentáciu účtovnej závierky.

V prípade, ak by ste mali záujem o túto službu, ale bližšie informácie o tejto službe, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: web@tvoj-pravnik.sk alebo na telefónnom čísle 02/80 80 80 80.