Negatívny prístup veriteľa alebo nesprávny výpočet lehôt, ktoré sú upravené v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, môže mať za následok oslabenie veriteľa v jeho postavení ako účastníka konkurzného alebo reštrukturalizačného konania a prípadnú nevymáhateľnosť jeho pohľadávky.

Zverte sa do rúk našich spolupracujúcich odborníkov.

Veritelia

Ochránime Vaše práva v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní

V podnikateľskom svete sa stáva, že na majetok Vášho obchodného partnera bol vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia. Spravidla sa takúto informáciu môžete dozvedieť z Obchodného vestníka, kde sa zverejňujú základné informácie o prebiehajúcich konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Častokrát sa na základe tejto informácie dostávajú veritelia do neľahkej pozície, kedy si musia včas prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom prihlášky, ktorá musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti. Prihlásenie pohľadávky však je len jedným z mnohých práv, ktoré veriteľom priznáva zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Konkurzné a ani reštrukturalizačné konanie nie je ľahké, o to viac môže byť pre veriteľa zložitejšie jeho postavenie ako účastníka konkurzného alebo reštrukturalizačného konania a hájenie jeho zákonom priznaných práv.


 V prípade, ak hľadáte svojho zástupcu v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní, alebo informácie ohľadne vypĺňania prihlášky do konkurzu alebo reštrukturalizácie, prípadne by ste sa chceli informovať  ako prebieha takéto konanie z pohľadu veriteľa, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: web@tvoj-pravnik.sk.