Netrápte sa, konzultujte Vaše problémy s odborníkmi.

Reštrukturalizácia právnickej osoby

Vždy hľadáme pre Vás riešenia

Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii podnikatelia môžu riešiť svoj úpadok  uspokojením veriteľov spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

Podľa § 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Ďalej podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí, že ak podnikateľovi hrozí úpadok alebo je v úpadku, môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účely zistenia, či sú splnené predpoklady na jeho reštrukturalizáciu. Poveriť vypracovaním posudku možno len osobu zapísanú do zoznamu správcov.

Poverený správca môže odporučiť reštrukturalizáciu, ak možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku podnikateľa, a zároveň (v prípade povolenia reštrukturalizácie) možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov podnikateľa ako v prípade vyhlásenia konkurzu.

Účelom reštrukturalizácie je primárne zachovať podnikateľskú činnosť právnickej osoby, ale aj uspokojiť veriteľov vopred dohodnutým spôsobom.

Uvedomujeme si, že podnikateľské prostredie je naozaj vrtkavé; podnikatelia venujú svoje niekoľkoročné úsilie, čas, snahu, myšlienky a nápady v rozvíjanie a rozširovanie svojej podnikateľskej činnosti, a aj napriek tomu, mnohokrát nie z vlastnej viny, sa môžu dostať do nepríjemnej finančnej situácie. Reštrukturalizácia ponúka možnosť opäť „naštartovať“ podnikateľskú činnosť právnickej osoby, rokovať s veriteľmi o možnostiach splatenia ich pohľadávky a poskytnúť tak podnikateľovi možnosť začať v jeho podnikaní ešte raz.

Má Váš podnik finančné problémy? Nevzdávajte sa. K našim spolupracujúcim odborníkom patria aj konkurzní správcovia, ktorí majú bohaté skúsenosti  v oblasti reštrukturalizácie právnických osôb.

Radi Vám zodpovieme Vaše otázky, uvedieme Vám hlavné výhody reštrukturalizácie, poskytneme Vám informácie ohľadne priebehu reštrukturalizačného konania, a to od okamihu poverenia správcu na vypracovanie reštrukturalizačného posudku. Až potom, po získaní všetkých potrebných informácii, môžete zvážiť, či poveríte Vami vybraného správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku.

V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu: web@tvoj-pravnik.sk.

Poďme spolu zachrániť Vaše podnikanie!