OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTA


Obchodná spoločnosť HONORIUS – LAW & DETECTIVE AGENCY, s. r. o., v skratke HONORIUS, s.r.o., so sídlom: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, IČO: 47 549 807, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 29737/R, venuje ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich klientoch a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva. 


Prevádzkovateľom internetovej stránky www.tvoj-pravnik.sk je obchodná spoločnosť HONORIUS – LAW & DETECTIVE AGENCY, s. r. o., v skratke HONORIUS, s.r.o., so sídlom: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, IČO: 47 549 807, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 29737/R (ďalej aj len „prevádzkovateľ“).


Účel spracúvania osobných údajov:

1.Registrácia klienta

Spracúvané údaje: e-mailová adresa klienta

Poučenie o dobrovoľnosti: klient sa na Stránke najprv zaregistruje, na základe čoho sa mu vytvorí na Stránke osobný účet, ku ktorému ma prístup iba klient. Následne klient môže pristúpiť k zakúpeniu služieb prostredníctvom Stránky. Bez zaregistrovania nie je možné pristúpiť k zakúpeniu služieb prostredníctvom Stránky. V prípade, ak klient sa neregistruje, bude pri objednávke služby vyzvaný, aby zadal svoju e-mailovú adresu a heslo, na základe čoho systém vytvorí klientovi osobný účet, v ktorom bude klient využívať službu, ktorú si objednal.

2. Služba Av§cate

        Spracúvané údaje: e-mailová adresa klienta

Registráciou na webovej stránke www.tvoj-právnik sa automaticky klientovi/potencionálnemu klientovi sprístupní služba Av§cate, ktorú má právo využiť.  Ide o bezplatnú poradňu, v ktorej je možné zadať svoju požiadavku.

3. uzatvorenie zmluvy o sprostredkovaní služby medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom na diaľku prostredníctvom webovej stránky www.tvoj-pravnik.sk (ďalej aj len „Stránka“), uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby v prípade, ak objednanou službou bude služba „Tvoj detektív“ a následne plnenie povinností Prevádzkovateľa z tejto zmluvy.

Spracúvané údaje: fyzické osoby – meno a priezvisko, adresa bydliska,  telefónne číslo, právnické osoby: obchodné meno, adresa sídla,  (právnická osoba môže prevádzkovateľovi pri objednaní služby uviesť IČO, prípadne DIČ, IČ DPH, ako svoje fakturačné údaje, ktoré sa uvedú vo vystavenej faktúre), telefónne číslo.

Následok neposkytnutia osobných údajov: nemožnosť uzatvorenia zmluvy o sprostredkovaní služby na diaľku prostredníctvom Stránky, nemožnosť uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby na diaľku prostredníctvom Stránky pri objednanej službe „Tvoj detektív“.

Prevádzkovateľ Stránky zároveň oboznamuje potencionálnych klientov/klientov, že v prípade kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na úvodnej stránke a v sekcii “Kontakt”, potencionálny klient/klient dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy, ktorá neslúži na spracúvanie, môžete zanechať svoju žiadosť v súvislosti s poskytnutými informáciami.  Tieto údaje nie sú ďalej spracúvané a sú okamžite po vybavení žiadosti potencionálneho klienta/klienta navždy zlikvidované.


Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla www.tvoj-pravnik.sk.


Právny základ spracúvania osobných údajov a doba spracúvania osobných údajov: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje  na základe plnenia z uzatvorenej zmluvy (spracovanie objednávky, plnenie práv a povinností prevádzkovateľa z uzatvorenej zmluvy, vyhotovenie a doručenie faktúry klientovi), a teda prevádzkovateľ spracúva vyššie uvedené osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby. Pred dokončením objednávky bude každý potencionálny klient/klient vyzvaný, aby potvrdil, či sa oboznámil z podmienky spracúvania osobných údajov. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu  a po dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu a/alebo na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ nebude spracovávať žiadne osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a ani nepoužije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov).


Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Poskytovanie informácií tretím subjektom: Spracúvané osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašich objednávok – banky v súvislosti s vrátením platby za službu. Prevádzkovateľ ubezpečuje dotknuté osoby, že sa neukladajú žiadne údaje o platobných kartách; každá transakcia prebieha výhradne na stránkach banky.


Súbory cookies:

1.Stránka využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie Stránky. Cookies uľahčujú tak používanie Stránky a zlepšujú jej výkon a funkčnosť. Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania Stránky, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.
2. Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky Stránky. Pravidlá pre používanie alebo zablokovanie cookies si môže každý užívateľ nastaviť vo svojom internetovom prehliadači. Používateľ si môže nastaviť povolenie alebo odmietnutie všetkých alebo len niektorých súborov cookies. Zablokovanie súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť webové stránky a služby. Pri prvej návšteve webovej stránky bude používateľ vyzvaný, či súhlasí s používaním cookies, pričom bude môcť priamo používanie cookies zakázať. 
3. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov – potencionálnych zákazníkov/zákazníkov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na Stránku. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám. V rámci tohto procesu je IP adresa užívateľa – potencionálneho zákazníka/zákazníka zaznamenaná iba v skrátenej podobe, identifikovať konkrétne pripojenie tak nie je v žiadnom prípade možné. Identita užívateľa – potencionálneho zákazníka/zákazníka teda zostáva neznáma.
4. Prevádzkovateľ zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač dotknutej osoby v súvislosti s využívaním Stránky (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa dotknutá osoba na portál dostala), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti Stránky.


Práva dotknutej osoby:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť  poštou – HONORIUS, s.r.o., Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín alebo elektronicky: web@tvoj-pravnik.sk.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Toto právo môžete uplatniť poštou – HONORIUS, s.r.o., Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín alebo elektronicky: web@tvoj-pravnik.sk.

Právo na výmaz (zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. Toto právo môžete uplatniť  poštou – HONORIUS, s.r.o., Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín alebo elektronicky: web@tvoj-pravnik.sk.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Toto právo môžete uplatniť  poštou – HONORIUS, s.r.o., Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín alebo elektronicky: web@tvoj-pravnik.sk.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Toto právo môžete uplatniť  poštou – HONORIUS, s.r.o., Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín alebo elektronicky: web@tvoj-pravnik.sk.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo iniciovať u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh na začatie konania môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.