Dobrovoľné dražby

Dobrovoľnú dražbu možno už v súčasnosti charakterizovať ako najúčinnejší a najmenej nákladný spôsob vymoženia pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Výkon záložného práva sa však na druhej strane (väčšinou na strane dlžníka) spája so stratou vlastníckeho práva k jeho nehnuteľnosti, s čím je často krát spojená neochota dlžníka spolupracovať.

Spolupracujúca dražobná spoločnosť pri realizácii dražby postupuje výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vždy ešte pred samotnou realizáciou dražby sa pokúšame preveriť, či nie je možná dohoda medzi veriteľom a dlžníkom o úhrade pohľadávky jednorázovo v predĺženej lehote splatnosti alebo prostredníctvom splátkového kalendára, nakoľko si uvedomujeme, že zásah do vlastníckeho práva (aj keď zákonným spôsobom) vnímajú dlžníci veľmi negatívne.

Prioritou spolupracujúcej dražobnej spoločnosti je vykonávať svoju činnosť tak, aby po vykonaní dražby (ak dražba bude nakoniec realizovaná) nebola len pohľadávka veriteľa uspokojená zákonným spôsobom, ale zároveň, aby sa celý proces nepredlžoval súdnym procesom o neplatnosť už realizovanej dražby. Realizácia dražieb je zabezpečovaná prostredníctvom dražobnej spoločnosti HONORIUS, s.r.o., so sídlom: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, IČO: 47 549 807, ktorá je držiteľom živnostenského oprávnenia v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb.

Spolupracujúca dražobná spoločnosť má zároveň uzatvorené povinné poistenie s výškou plnenia 2 000 000 eura. Na požiadanie Vám radi sprístupníme potvrdenie o poistení.

V spolupráci s dražobnou spoločnosťou Vám vieme zabezpečiť i poskytnutie služieb, bez ohľadu na to, či ste veriteľ, dlžník alebo len jednoducho máte záujem o investovanie do nehnuteľností a chcete sa zúčastniť dobrovoľnej dražby a stať sa úspešným vydražiteľom.

V prípade, ak máte záujem realizovať svoje záložné právo prostredníctvom dobrovoľnej dražby alebo práve naopak, máte pochybnosti, či iná dražobná spoločnosť postupovala v súlade so Zákonom, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: web@tvoj-pravnik.sk alebo na telefónnom čísle 02/80 80 80 80.